Ship-for-You Info search

Year-end shipping rate decrease

A- A+


Year-end shipping rate decrease from January 2, 2023:

Guangzhou-West Malaysia shipping rate decrease : RM26/m3

Sabah shipping rate decrease: RM37/m3

Sarawak shipping rate decreasen: RM44/m3